Czym jest Projekt Zagospodarowania Złoża?

Wprowadzenie

Bez wątpienia prowadzenie zakładu górniczego w Polsce jest obwarowane mnóstwem przepisów i dokumentów, które musi posiadać przedsiębiorca górniczy. W niniejszym artykule pochylę się nad jednym z podstawowych i pierwszych, dokumentów jakie muszą być przygotowane jeśli chcemy ruszyć z wydobyciem kopaliny ze złoża. 

A mianowicie mowa tutaj o dokumencie o nazwie Projekt Zagospodarowania Złoża (w skrócie PZZ).

Trochę na ten temat napisałem jakiś czas temu w artykule pod tytułem: Nowa kopalnia – Co jest potrzebne żeby ją otworzyć? W każdym razie warto temu tematowi przyjrzeć się trochę bliżej.

projekt zagospodarowania złoża

Czym jest PZZ?

Według Ustawy PGiGPZZ jest to dokument, który określa wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie
ujemnych wpływów na środowisko. Oczywiście jest to ogólna definicja. Żeby dowiedzieć się więcej na temat PZZ-tu musimy zajrzeć do kolejnego aktu prawnego pt. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż. Tam jest już szczegółowo opisane co powinien określać PZZ.

W dużym skrócie określa on:

  • optymalny wariant racjonalnego wykorzystania zasobów złoża,
  • działania niezbędne w zakresie ochrony środowiska,
  • zasoby przemysłowe,
  • zasoby nieprzemysłowe,
  • straty w zasobach,
  • zasoby operatywne.

W jakiej formie sporządzany jest PZZ?

Projekty zagospodarowania złóż sporządza się w formach:
– opisowej,
– graficznej,
– tabelarycznej.
Podstawą sporządzenia PZZ jest dokumentacja geologiczna, która jest tworzona na etapie rozpoznania złoża. Dokumentacja geologiczna musi być zatwierdzona decyzją właściwego organu administracji geologicznej.

Kto może zrobić PZZ?

Przepisy nie narzucają odgórnie, kto może wykonać PZZ. Nie wymagają od autora posiadania stwierdzonych kwalifikacji w zakresie np.: geologii lub górnictwa. Jednak należy pamiętać, że w części graficznej PZZ jest kilka załączników w postaci map oraz przekrojów geologiczno-górniczych. Wykonanie tych załączników powinno być raczej zrealizowane przez uprawnionego geodetę oraz geologa.

Kto zatwierdza PZZ?

Przepisy nie mówią nic na ten temat. Formalnie rzecz biorąc nie podlega on zatwierdzeniu. Ale jest załącznikiem do wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. I na etapie procesowania wniosku przez organ koncesyjny, PZZ może zostać zakwestionowany w całości lub wybranej części, co będzie skutkowało brakiem uzyskania koncesji.

Bardzo ważne jest również to, że w przypadku Projektu zagospodarowania złoża dotyczącego złóż kopalin takich jak:
– węgiel kamienny,
– metan występujący jako kopalina towarzysząca,
– węgiel brunatny,
– rudy metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza,
– metale w stanie rodzimym,
– rudy pierwiastków promieniotwórczych,
– siarka rodzima,
– sól kamienna,
– sól potasowa,
– sól potasowo-magnezowa,
– gips i anhydryt,
– kamienie szlachetne,
– pierwiastki ziem rzadkich,
– gazy szlachetne
konieczne jest uzyskanie opinii właściwego organu nadzoru górniczego. Opinia ta również musi być załączona do wniosku o udzielenie koncesji na wydobycie.

projekt zagospodarowania złoża

Czy można zmienić PZZ?

Po uzyskaniu koncesji, podczas prowadzenia eksploatacji, z różnych przyczyn może się pojawić potrzeba dokonania zmian w PZZ. Ustawa daje taką możliwość. Robi się to w formie dodatku do PZZ. Ważne jest to, żeby zmiany nie sprzeciwiały się warunkom określonym w koncesji. A jeśli dodatek do PZZ dotyczy złóż kopalin wymienionych wyżej, przedsiębiorca najpierw przedkłada dodatek do zaopiniowania właściwemu organowi nadzoru górniczego
Dodatek do PZZ powinien również spełniać wymagania przewidziane dla projektów zagospodarowania złóż i uwzględniać różnice w stosunku do projektu zagospodarowania złoża.

W kolejnym kroku Przedsiębiorca przedkłada dodatek organowi koncesyjnemu na co najmniej 30 dni przed terminem realizacji zamierzonych zmian. Jeżeli wymagają tego potrzeby racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony środowiska lub jeżeli dodatek do projektu zagospodarowania złoża nie odpowiada wymaganiom prawa, organ koncesyjny, przed upływem 30 dni od dnia doręczenia
tego dodatku, w drodze decyzji, zabrania jego realizacji. Wtedy trzeba będzie się zastosować do uwag wskazanych w decyzji i nanieść poprawki w dodatku i ponownie złożyć go organowi koncesyjnemu.

Kiedy nie trzeba robić PZZ?

Jest jeden wyjątek, który mówi kiedy nie trzeba robić PZZ-tu.
Dotyczy to sytuacji w której koncesji na wydobycie złoża będzie udzielał organ koncesyjny w postaci Starosty.

W takim razie warto przypomnieć dla jakich złóż koncesji na wydobycie udziela Starosta. Jest to sytuacja w której jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
– obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
– wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
– działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Tak więc dotyczyć to będzie niewielkich zakładów górniczych, których wbrew pozorom jest w Polsce bardzo duża ilość.

Opłaty skarbowe

W związku z tym, że Projekt Zagospodarowania Złoża nie podlega formalnemu zatwierdzeniu, to nie ma też żadnych opłat skarbowych z tym związanych.

Podsumowanie

Myślę, że to wszystkie niezbędne informacje jakie należy wiedzieć, jeżeli chodzi o Projekt Zagospodarowania Złoża. Warto również dodać, że warunki określone w PZZ powinny być uwzględnione w Planie Ruchu Zakładu Górniczego. Jeśli plan ruchu nie będzie zgodny z PZZ, to nie zostanie zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru górniczego.

ustawa prawo geologiczne i górnicze

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.