Zlikwidowano Specjalistyczny Urząd Górniczy

Jeszcze do niedawna organami nadzoru górniczego były:
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego (WUG);
2. dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych (OUG);
3. dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego (SUG).

W dniu 18.07.2022 r. została ogłoszona zmiana Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, z której wynika, że Specjalistyczny Urząd Górniczy zostaje zlikwidowany, a funkcja dyrektora SUG zostaje zniesiona.

Dlaczego?

Wyjaśnienia tej decyzji jakie płyną z rządu są następujące:
„Zmieniająca się organizacja podziemnych zakładów górniczych, wynikająca z likwidacji niektórych kopalń, wpływa na liczbę obiektów objętych nadzorem i kontrolą dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Przekłada się to bezpośrednio na niewykorzystywanie w pełni zasobów organizacyjnych i kadrowych SUG. Celowa jest więc optymalizacja organizacji organów nadzoru górniczego przez przekazanie dotychczasowych kompetencji dyrektora SUG Prezesowi WUG”. (źródło bankier.pl).

Czym zajmował się SUG?

Tak naprawdę współpraca z SUG dotyczyła tylko i wyłącznie kopalń podziemnych.

specjalistyczny urząd górniczy

Dyrektor SUG był organem nadzoru górniczego pierwszej instancji właściwym rzeczowo w sprawach podziemnych zakładów górniczych w odniesieniu do:

 • górniczych wyciągów szybowych; 
 • urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • szybów i szybików wraz z wyposażeniem;
 • centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi;
 • stacji wentylatorów głównych;
 • urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających powyżej wymienione obiekty, maszyny i urządzenia.

Ponadto Dyrektor SUG był organem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pierwszej instancji właściwym w sprawach podziemnych zakładów górniczych w odniesieniu do:

 • obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;
 • szybowych wież wyciągowych;
 • budynków nadszybi;
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych;
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających:
  – górnicze wyciągi szybowe,
  – urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych,
  – szyby i szybiki wraz z wyposażeniem,
  – centrale i dyspozytornie wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi,
  – stacje wentylatorów głównych.

SUG obejmował swoją właściwością miejscową terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

 Co dalej będzie?

Po tej zmianie, zadania SUG będą realizowane przez Prezesa WUG. Wszystkie sprawy wszczęte przez dyrektora SUG i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą kontynuowane przez Prezesa WUG.
Z różnych doniesień jakie się pojawiają w internecie można się również dowiedzieć, że „Wraz z zadaniami nastąpi przejście pracowników SUG do nowo utworzonego departamentu realizującego zadania, będące dotychczas w kompetencji dyrektora SUG” (źródło).

Co to oznacza dla nas?

Zmiana dotknie tylko i wyłącznie kolegów i koleżanki, którzy działają w branży górnictwa podziemnego. Dla pozostałych górników jest to bez znaczenia. Nie mniej jednak warto wiedzieć, że doszło do tego typu zmiany, która jak by nie patrzeć jest dość spektakularna. Ciekawe tylko czy osoby zatrudnione dotąd w SUG, faktycznie zostaną z automatu zatrudnione w WUG?

Od kiedy obowiązuje zmiana?

Zmiany w ustawie zostały ogłoszone w dniu 18.07.2022 r. Prezydent podpisał już ustawę. Natomiast ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli w dniu 19.10.2022 r.

specjalistyczny urząd górniczy

A to oznacza, że z formalnego punktu widzenia, do 19 października 2022 r. Specjalistyczny Urząd Górniczy jeszcze będzie istniał. Dopiero po tej dacie dojdzie do jego likwidacji. Niniejszy artykuł został opublikowany w sierpniu 2022 r., a więc jeszcze przez 2 miesiące po jego publikacji SUG powinien funkcjonować.

Czy to dobra zmiana? Ciężko mi powiedzieć. Być może ktoś z Was mógłby zamieścić w komentarzu pod artykułem swoją opinię z tym związaną.

Powiązane artykuły:
1. Stwierdzanie kwalifikacji osób dozoru – idą zmiany?
2. Zmiany w prawie górniczym w 2021 roku.
3. Pytania egzaminacyjne.

specjalistyczny urzad gorniczy

specjalistyczny urzad gorniczy

 1. Grzegorz

  Lubię czytać Twój blog aczkolwiek za często tu się nic nie pojawia

  1. Grzegorz dziękuję za uwagę.
   Postaram się poprawić ten stan rzeczy 🙂

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.