Co to jest Plan Ruchu Zakładu Górniczego?

Do czego jest nam potrzebny Plan Ruchu?

Bardzo często na egzaminach pojawia się pytanie dotyczące Planu Ruchu. W dzisiejszym wpisie rozłożę na czynniki pierwsze wszystkie aspekty związane z tym dokumentem. Po pierwsze, aby móc prowadzić ruch zakładu górniczego potrzebny nam jest plan ruchu. Zgodnie z art. 105 Ustawy PGiG ruch zakładu górniczego prowadzi się w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności na podstawie planu ruchu zakładu górniczego, a także zgodnie z zasadami techniki górniczej.

Czy plan ruchu jest zawsze potrzebny?

Otóż nie. Są sytuacje w których nie trzeba sporządzać tego dokumentu. Występuje to m. in. wtedy gdy:
1. Koncesji na eksploatację złoża udzielił starosta. Warto dodać, że starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż tylko w sytuacji gdy są spełnione jednocześnie poniższe wymagania:
1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.
W sytuacji tej ruch zakładu górniczego prowadzi się na podstawie warunków określonych w koncesji.
2. Jeżeli roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin są wykonywane bez użycia środków strzałowych na głębokości do 100 m poza obszarem górniczym – w takim przypadku ruch zakładu górniczego prowadzi się na podstawie warunków określonych w koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

Tylko i wyłącznie w tych dwóch przypadkach nie ma obowiązku sporządzania planu ruchu zakładu górniczego, ale Ustawa określa jaki dokument w tych przypadkach zastępuje plan ruchu.

Kto sporządza plan ruchu?

Przepisy jasno mówią, że plan ruchu zakładu górniczego sporządza przedsiębiorca, odrębnie dla każdego zakładu górniczego. I tak powinna brzmieć odpowiedź na to pytanie. Ale jak to się ma do rzeczywistości? Oczywiście przedsiębiorca nie po to zatrudnia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego żeby bawić się w sporządzanie tego typu dokumentów. Ostatecznie to KRZG musi sporządzić plan ruchu, podpisać go na karcie tytułowej, a następnie przedstawić do podpisu przedsiębiorcy.

Co określa plan ruchu?

Art. 108 ustawy PGiG precyzyjnie mówi nam co powinien określać plan ruchu. Jest to przede wszystkim:
1) struktura organizacyjna zakładu górniczego, w szczególności przez wskazanie stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu;
1a) granice zakładu górniczego;
2) szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia:
a) wykonywania działalności objętej koncesją,
b) bezpieczeństwa powszechnego,
c) bezpieczeństwa pożarowego,
d) bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) racjonalnej gospodarki złożem,
f) ochrony elementów środowiska,
g) ochrony obiektów budowlanych,
h) zapobiegania szkodom i ich naprawy.

Warto też wiedzieć, że plan ruchu sporządza się z uwzględnieniem warunków określonych w koncesji oraz odpowiednio w projekcie zagospodarowania złoża albo w planie zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla (dotyczy zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla).

Szczegółowe wymagania co do treści planu ruchu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.

Na jaki okres sporządza się PR?

Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się na okres od 2 do 6 lat albo na cały planowany okres prowadzenia ruchu, jeżeli jest on krótszy.
Natomiast plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla sporządza się na okres 5 lat albo na cały planowany okres prowadzenia ruchu, jeżeli jest on krótszy.

Jaki jest tryb zatwierdzania planu ruchu?

Dokument ten jest zatwierdzany przez właściwy organ nadzoru górniczego. Przedsiębiorca (czytaj KRZG 🙂 sporządza wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego, a następnie przedkłada go organowi nadzoru górniczego właściwemu dla miejsca wykonywania robót objętych planem, a jeżeli roboty objęte planem będą wykonywane w granicach właściwości miejscowej co najmniej 2 organów nadzoru górniczego – to wniosek przedstawia się organowi nadzoru górniczego właściwemu dla siedziby zakładu górniczego.

Jednak zanim wniosek o zatwierdzenie PR zostanie złożony, konieczne jest uzyskanie opinii właściwego wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). W opinii tej powinien się znaleźć zapis, że zamierzona działalność nie narusza przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (jeżeli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). 

Opinia ta powinna być wyrażona na wniosek przedsiębiorcy w terminie 14 dni od złożenia wniosku. W przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa się, że właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie zgłasza uwag.

Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się co najmniej na 30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania robót, z tym że w przypadku wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów termin ten wynosi 14 dni.

Do wniosku o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego dołącza się przede wszystkim:
1) 2 egzemplarze planu, podpisane przez przedsiębiorcę oraz kierownika ruchu zakładu górniczego, który będzie realizował plan,
2) odpisy wymaganych dla zamierzonych robót decyzji wydanych przez inne organy, w szczególności dotyczących ochrony środowiska (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach);
3) opinię właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo informację o jej braku, a w przypadku uwag także oświadczenie przedsiębiorcy o sposobie ich uwzględnienia lub przyczynach ich nieuwzględnienia.

Czy są jakieś koszty?

Oczywiście należy pamiętać o tym, że zatwierdzanie planu ruchu ma swoją cenę 🙂
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1827 z późn. zmianami) dokonanie czynności urzędowej w postaci zatwierdzenia planu ruchu zakładu
górniczego wynosi:
1005 zł dla planu ruchu podziemnego zakładu górniczego,
805 zł dla planu ruchu odkrywkowego zakładu górniczego oraz zakładu
górniczego wydobywającego kopalinę otworami wiertniczymi,
505 zł dla planu ruchu innego zakładu.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy, który możemy otrzymać w OUG. Dowód zapłaty powyższej opłaty należy dołączyć do wniosku o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego.

Plan złożony i co dalej?

Teoretycznie organ nadzoru górniczego ma 30 dni na zatwierdzenie planu ruchu. W tym terminie jest on analizowany przez poszczególnych inspektorów urzędu górniczego, którzy dzielą się tą pracą między sobą. Sprawy górnicze są sprawdzane przez górnika, geologiczne przez geologa, mapy przez mierniczego górniczego, sprawy mechaniczne przez mechanika itd. Uwagi co do treści są zbierane od wszystkich inspektorów przez jednego z nich, który jest osobą prowadzącą proces zatwierdzania planu ruchu. Następnie uwagi te są przekazywane w formie pisemnej przedsiębiorcy (czytaj KRZG), który musi nanieść poprawki i ponownie złożyć plan ruchu do zatwierdzenia po naniesieniu zmian. Powtarzam, że całość tego procesu musi zmieścić się w 30 dniach. Jeżeli ten termin będzie przekroczony, to teoretycznie postępowanie należy uruchomić od nowa. Tracimy wtedy sporo cennego czasu.

Zachęcam więc do tego aby po złożeniu PR do zatwierdzenia, być w ciągłym kontakcie z inspektorem, który prowadzi tą sprawę, gdyż czasami skala zmian jakie trzeba nanieść jest niewielka i wystarczy pojawić się w urzędzie z wydrukowanymi na nowo wybranymi punktami planu ruchu i po prostu je zamienić przy udziale inspektora. Znacznie to skraca proces zatwierdzania i unikamy zagrożenia przekroczenia 30 dni narzuconych ustawą. Jeżeli natomiast skala uwag jest spora, to zachęcam do tego żeby nie czekać aż OUG odeśle nam plan ruchu z uwagami pocztą, tylko wysłać kogoś po odbiór dokumentu i natychmiast zabrać się do nanoszenia poprawek. Każda przesyłka wysłana pocztą to są dwa lub nawet 3 dni stracone więc warto o tym pamiętać i samemu wyjść z inicjatywą.

Nie spotkałem się jeszcze w swojej karierze z sytuacją żeby OUG nie miało uwag do pierwszej wersji złożonego do zatwierdzenia planu ruchu. Zawsze są jakieś uwagi i trzeba się z tym liczyć.

Czy można przyspieszyć termin zatwierdzenia PR?

Jest taka opcja. Można wystąpić do OUG z prośbą o szybsze rozpatrzenia naszego wniosku. Pytanie czy OUG będzie w stanie to zrobić? Pamiętaj, że oprócz naszego zakładu inspektorzy nadzorują pracę jeszcze wielu innych zakładów i wszystko zależy od tego ile pracy mają z pozostałymi kopalniami. Ale oczywiście można się o to postarać – czasami się to udaje.

Na koniec dodam, że właściwy organ nadzoru górniczego zatwierdza plan ruchu poprzez wydanie decyzji. Decyzję tą w formie papierowej przesyła przedsiębiorcy oraz organowi koncesyjnemu. Jeden egzemplarz planu ruchu jest zwracany przedsiębiorcy, a drugi zostaje w urzędzie górniczym. Dopiero po zatwierdzeniu planu ruchu przedsiębiorca może prowadzić ruch zakładu górniczego zgodnie z zapisami zawartymi w tym planie. 

Czy można odstąpić od planu ruchu?

Ustawodawca dopuścił taką możliwość zamieszczając taki oto zapis w ustawie:
Art. 111. 1. Odstąpienie od zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego jest dopuszczalne tylko w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego lub jego części, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska.
2. W przypadku odstąpienia od zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania konieczne dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego, zabezpieczenia obiektów zakładu górniczego, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska. Działania te nie mogą być niezgodne z zasadami techniki górniczej oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. O dokonanym odstąpieniu przedsiębiorca niezwłocznie powiadamia właściwy organ nadzoru górniczego oraz organ opiniujący lub uzgadniający. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ nadzoru górniczego może, w drodze decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu, określić sposób, zakres i termin wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 2.

Czyli można, ale później jest z tym sporo papierologii i tłumaczenia się. Wiem bo przechodziłem przez to, ale uważam, że warto było bo dużo się przy tym nauczyłem.

Czy można zmienić plan ruchu?

Tak oczywiście można to robić poprzez dodatek do planu ruchu w trybie przewidzianym dla zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego lub też w trybie uproszczonym jeżeli zmiany nie dotyczą bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego, gospodarki złożem, ochrony środowiska, robót budowlanych, ochrony obiektów budowlanych oraz zapobiegania szkodom i ich naprawy. Więcej na ten temat znajdziesz w art. 109 ustawy PGiG.
W przypadku czynności urzędowej w postaci zatwierdzania dodatku do planu ruchu, wysokość opłaty skarbowej wynosi 10 zł.

Podsumowanie.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł i chcesz dowiedzieć się więcej na temat zdawania egzaminów w urzędach górniczych i u przedsiębiorców, to zachęcam Cię do przeczytania innych moich wpisów w tym temacie:
>>>Jak zostać nadsztygarem w kopalni podziemnej?<<<
>>>Jak zostać sztygarem w kopalni odkrywkowej?<<<
>>>Jak zdać egzamin?<<<
>>>Jak wygląda egzamin w realu?<<<
>>>Z czego się przygotowałeś do egzaminu?<<<
>>>Jak odpowiadać na pytania w trakcie egzaminu na dozór?<<<

Jeśli natomiast chcesz szybko i skutecznie przygotować się do egzaminu to zapoznaj się z pewnym rozwiązaniem o którym dowiesz się tutaj:

>>>Opracowania Pytań Egzaminacyjnych<<<

Pozdrawiam

 1. Szimi

  Czy to co przedstawiłeś w artykule wystarczy przy odpowiedzi na pytanie dotyczące planu ruchu? czy trzeba przedstawiać cały zakres z rozp. MŚ z 8 grudnia 2017r?

  1. To powinno wystarczyć.
   Jeśli komisja będzie chciała szczegółów to o nie poprosi.
   Pozdrawiam

 2. Kimirsen

  Proszę o rozwinięcie określenia „zasady techniki górniczej”.
  Pozdrawiam

  1. W przepisach nie znalazłem definicji techniki górniczej. Jedyna co mogę ci zacytować to:
   Technika jest to zespół środków, jak również czynności ludzkich, takich jak: sztuka, rzemiosło czy umiejętność, który wchodzi w skład działalności, jaka jest związana z wytwarzaniem dóbr materialnych i zasady posługiwania się tymi dobrami. Technikę można podzielić ze względu na zastosowanie, czyli może to być technika budowania maszyn, technika górnicza, technika medyczna czy też technika rolnicza. Ponadto technika wiąże się z produkcją. Wraz z rozwojem techniki następuje rozwój nauki i w tym momencie możemy wyróżnić maszynoznastwo czy też materiałoznastwo.

 3. karolina

  Witam czy przy wierceniu studni na obszarze górniczym można złożyć plan ruchu i projekt robót w tym samym czasie? Czy projekt robót górniczych musi być zatwierdzony aby złożyć plan ruchu?

  1. Cześć
   Według mnie możesz składać równolegle.

   1. Adam

    Zgodnie z Rozp. Min. Środ. z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych, musisz zalączyć do Planu Ruchu też decyzję zatwierdzającą PRG, więc nie do końca można składać równolegle…chyba, że uda się złożyć, a potem uzupełnienie o decyzję…

    1. Witaj Adam
     Tak masz rację, że w przypadku Planu Ruchu Zakładu Wykonującego Roboty Geologiczne jednym z załączników do Planu Ruchu jest decyzja właściwego organu administracji geologicznej zatwierdzająca projekt robót geologicznych (w przypadku wykonywania robót geologicznych niewymagających koncesji). Ale jest to załącznik do Planu Ruchu, a nie załącznik do wniosku o zatwierdzenie Planu Ruchu.
     Pozdrawiam

 4. Karolina

  Jestem studentką i nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na następujące pytania dlatego pomyślałam że tu napisze.
  Co trzeba zrobić jeśli postęp robót górniczych nie jest zgodny z planem ruchu zakładu górniczego?
  W jaki sposób kontroluje się prowadzenie eksploatacji stosownie do wyznaczonych w terenie granic pasów ochronnych?

  1. Witaj Karolina
   Teoretycznie nie można prowadzić robót niezgodnie z planem ruchu. Jest to niedopuszczalne i podlega karze. Powinno się w takiej sytuacji przerwać roboty i wznowić je zgodnie z zapisami w planie ruchu (jeśli jest to jeszcze możliwe). Jeśli to niemożliwe, to należałoby przerwać roboty i zmienić plan ruchu poprzez dodatek do planu ruchu, tak aby po jego zatwierdzeniu można legalnie prowadzić roboty.
   Co do kontrolowania prowadzenia eksploatacji stosownie do wyznaczonych w terenie granic pasów ochronnych, to powinien to kontrolować mierniczy górniczy poprzez pomiary geodezyjne. Oczywiście mierniczy sam z siebie tego nie skontroluje tylko zrobi to na polecenie KRZG.
   Pozdrawiam
   Piotrek

 5. Kasia

  Dzień Dobry, a czy przy zatwierdzaniu koncesji nie potrzeba opinii wójta/burmistrza/prezydenta? W przepisach w PGG nie piszę o tym, aby uzyskanie koncesji wymagało opinii wójta/burmistrza/prezydenta, ale przecież we wniosku o koncesję podaję się granice terenu i obszaru górniczego?

  1. Cześć Kasia
   W postępowaniu o koncesję na wydobycie nie jest wymagana opinia wójta…

 6. Kasia cz.2

  Czy też opinia wójta/burmistrza/prezydent jest konieczna przy wniosku o koncesje w celu wydania opinii o uwarunkowaniach środowiskowych? Jeśli tak, to czy jest wymagana tylko opinia wójta/burmistrza/prezydent czy uzgodnienie?

 7. Antoni

  Dzień dobry. Co w przypadku już zamrożonego (czasowo nieczynnego) Zakładu Górniczego? Kończy się dotychczasowy Plan Ruchu a w najbliższych 6-7 latach nie przewiduje się prowadzenia jakichkolwiek robót górniczych i wszelkich innych prac.
  Czy w takim przypadku można wstrzymać się od wykonania nowego Planu Ruchu do momentu podjęcia decyzji o odmrożeniu lub likwidacji?

  1. Witaj
   Jeśli kończy się Plan Ruchu to trzeba sporządzić kolejny. Nie ma czegoś takiego jak „zamrożenie” Zakładu Górniczego. Nawet jeśli nie będą prowadzone prace to i tak Plan Ruchu trzeba sporządzić i opisać w nim czasową przerwę w eksploatacji.

 8. Kdi

  Czy ta odpowiedź w 2022 roku jest wystarczająca i aktualna?:)

 9. Kdi

  Czy ta odpowiedź jest aktualna w 2022?:)

 10. Radosław

  A co to znaczy „zasadami techniki górniczej” jakie są przykłady techniki górniczej?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.