Ważne daty dla górnika!

W dzisiejszym wpisie skupię się przede wszystkim na czynnościach i obowiązkach, które należy realizować cyklicznie w terminach określonych w przepisach. Pisząc „w przepisach” mam na myśli oczywiście Ustawę Prawo Geologiczne i Górnicze oraz rozporządzenia wynikające z tej ustawy. Są to stałe terminy, o których co roku, lub nawet częściej, trzeba pamiętać.

Od czego zaczniemy?

Do trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca, kierownik ruchu zakładu górniczego jest obowiązany zawiadomić właściwy organ nadzoru górniczego, o każdym wypadku zaistniałym w zakładzie górniczym, innym niż: wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, zgon naturalny, jak również związane z ruchem zakładu górniczego niebezpieczne zdarzenia, stwarzające zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego.
KRZG dokonuje tego zawiadomienia pisemnie przy użyciu dostępnych środków łączności.
W zawiadomieniu podaje się:
1) nazwę zakładu górniczego;
2) nazwę i adres pracodawcy poszkodowanego;
3) liczbę wypadków;
4) miejsce zaistnienia wypadku;
5) wiek poszkodowanego;
6) staż pracy poszkodowanego w górnictwie;
7) przyczyny wypadku z uwzględnieniem grup przyczynowych.

Do 31 stycznia przedsiębiorca musi wnieść opłatę eksploatacyjną na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia poprzedniego roku. Więcej uwagi na temat opłaty eksploatacyjnej poświęcę w osobnym artykule.

Również do 31 stycznia (miesiąc po zakończeniu roku obrotowego) przedsiębiorca ma obowiązek gromadzenia środków na tzw. fundusz likwidacji zakładu górniczego. Środki te gromadzi się na wyodrębnionym rachunku bankowym w postaci pieniędzy, bonów skarbowych lub obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

W przypadku wydobywania kopalin ze złóż metodą:
1) robót podziemnych lub otworów wiertniczych – przeznacza się na fundusz równowartość nie mniej niż 3% odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakładu górniczego, ustalanych stosownie do przepisów o podatku dochodowym,
2) odkrywkową – przeznacza się na fundusz równowartość nie mniej niż 10% należnej opłaty eksploatacyjnej.

Do 28 lutego w ramach prowadzonej ewidencji zasobów złoża kopaliny, sporządza się corocznie, operat ewidencyjny zasobów złoża kopaliny, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
Operat ewidencyjny sporządza się na podstawie:
1) obmiaru wyrobisk – dla zasobów złóż kopalin stałych;
2) pomiarów wydajności odwiertów – dla zasobów złóż kopalin gazowych i płynnych.
Operat ewidencyjny dołącza się do posiadanego egzemplarza dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub projektu zagospodarowania złoża albo dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.
Przedsiębiorca powinien przechowywać operaty ewidencyjne przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym koncesja utraciła moc.

Osoby obowiązane do rekultywacji gruntów zawiadamiają starostę w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji.

Corocznie w terminie do dnia 15 marca, przedsiębiorca sporządza, na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i przekazuje ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej.
Informacja zawiera dane dotyczące stanu zasobów złoża kopaliny, przyrostów oraz ubytków w tych zasobach.

Na podstawie dokumentacji geologicznej oraz ewidencji zasobów złóż kopalin państwowa służba geologiczna corocznie, w terminie do 30 czerwca, sporządza krajowy bilans zasobów złóż kopalin. Bilans wymaga akceptacji ministra właściwego do spraw środowiska wykonującego zadania administracji geologicznej przy pomocy Głównego Geologa Kraju.

Do 31 lipca przedsiębiorca musi wnieść opłatę eksploatacyjną na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata dotyczy półrocza liczonego odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca bieżącego roku.

W przypadku odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych do 15 października każdego roku należy sporządzić harmonogram przygotowania zakładu górniczego do ruchu w okresie zimowym. Harmonogram musi być zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. W harmonogramie uwzględnia się w szczególności bezpieczeństwo prowadzonych prac.

Czy to wszystko?

Oczywiście to nie koniec. Jest to zaledwie podstawa, o której powinien pamiętać każdy górnik. Jest jeszcze szereg innych terminów o których muszą pamiętać osoby kierownictwa i dozoru, które są określone w różnego rodzaju harmonogramach i instrukcjach zatwierdzonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Zachęcam zatem do utworzenia sobie kalendarza, w którym wypiszesz wszystkie daty w których musisz wykonać swoje obowiązki. Ja korzystam z darmowej aplikacji do zarządzania zadaniami ASANA, gdzie wpisuję wszystkie ważne do wykonania tematy z narzuconym terminem (nie tylko te związane z obowiązkami służbowymi ale te z życia prywatnego również). Zdecydowanie ułatwia to funkcjonowanie i gwarantuje, że o niczym nie zapomnisz. Zachęcam zatem do przetestowania tej aplikacji i życzę powodzenia w dotrzymywaniu terminów 🙂

Powiązane artykuły:
1. Odpowiedzialność osób dozoru
2. Obowiązki osoby dozoru na zmianie
3. Kto może zostać KRZG?
4. Opłata eksploatacyjna.
5. Pytania egzaminacyjne dla osób kierownictwa i dozoru.

ważne daty dla górnika

ważne daty dla górnika

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.