Odpowiedzialność osób dozoru i kary jakie wynikają z ustawy PGiG

Jaka odpowiedzialność ciąży na osobach kierownictwa i dozoru?

Dla wszystkich osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego sporządza się zakresy czynności, które szczegółowo określają ich obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności. Zakres czynności jest to dokument, który zatwierdza kierownik ruchu zakładu górniczego dla podległych mu osób kierownictwa i dozoru ruchu. Natomiast zakres czynności dla KRZG zatwierdza przedsiębiorca. Każda osoba dozoru musi wypełniać swoje obowiązki, które wynikają z zakresu czynności oraz z przepisów prawa. Pisałem o tym w artykule Obowiązki osoby dozoru na zmianie.

A co się wydarzy jeśli ktoś będzie wykonywał swoje obowiązki nieprawidłowo lub będzie je zaniedbywał? Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze określa jakie kary mogą być zastosowane w przypadku nie dopełnienia obowiązków. Dotyczy to zarówno osób kierownictwa i dozoru ruchu jak i przedsiębiorców. W dzisiejszym wpisie pochylę się nad tą kwestią gdyż jest ona  niezwykle ważna, zwłaszcza z punktu widzenia każdej osoby kierownictwa i dozoru.

Zacznijmy od tego jakie to mogą być kary? Ustawa mówi o:
– utracie uprawnień na okres do 2 lat,
– karach pieniężnych,
– grzywnie,
– areszcie,
– pozbawieniu wolności.

Za co grożą tego typu kary?

Utrata uprawnień

Zacznę od pierwszej pozycji czyli od utraty uprawnień na okres do 2 lat. Kara taka może być zastosowana w przypadku osoby, która wykonuje swoje czynności służbowe z rażącym niedbalstwem, z naruszeniem ustawy PGiG lub z rażącym naruszeniem wydanych na podstawie tej ustawy przepisów. W przypadku osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. Postępowanie w sprawie zakazu wykonywania czynności przez osobę kierownictwa lub dozoru może być wszczęte w ciągu 12 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wszczęcie postępowania.
Informacje o osobach, wobec których orzeczono zakaz wykonywania czynności, są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej przez organ, który orzekł zakaz. W informacjach tych wskazuje się imię i nazwisko osoby, zakres czynności oraz okres, na który orzeczono zakaz.

Kary pieniężne

Kary pieniężne są nakładane w drodze decyzji na przedsiębiorców i na kierownika ruchu zakładu górniczego, przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Nie będę pisał szczegółowo za co może być ukarany przedsiębiorca, ale skupię się na karach dla KRZG gdyż to jest dla nas bardzo istotne.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nakłada, w drodze decyzji, karę pieniężną na kierownika ruchu zakładu górniczego, między innymi za to że:
1) nie dopełnia obowiązku w zakresie:
a) prowadzenia ewidencji osób przebywających w zakładzie górniczym oraz – w przypadku zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny – czasu przebywania w podziemnych wyrobiskach górniczych,

b) posiadania i odpowiedniego przechowywania dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego,
c) prowadzenia dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego,
d) przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych badań psychologicznych oraz specjalistycznych szkoleń w ratownictwie górniczym;
2) dopuszcza do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego w sposób mogący wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub tego ruchu;
3) dopuszcza do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego osoby, które nie posiadają wymaganych do tego kwalifikacji;
i wiele innych zaniedbań o których przeczytasz szczegółowo w art. 175 ust. 2 ustawy PGiG.
Ważną informacją jest to, że kara taka może wynieść nawet do 300% miesięcznego wynagrodzenia kierownika ruchu. A więc bolesna sprawa.

Grzywna lub areszt

Są to kolejne dotkliwe środki karne, które mogą być zastosowane w niektórych uzasadnionych przypadkach, wobec osób kierownictwa i dozoru ruchu. Poniżej kilka przykładów za co można zostać ukaranym w ten sposób.
Kto wykonuje czynności kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego lub inne czynności w ruchu zakładu górniczego nie posiadając wymaganych do tego kwalifikacji,
podlega karze grzywny.
Kto prowadzi ruch zakładu górniczego bez zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego lub z naruszeniem określonych w nim warunków, podlega karze aresztu albo grzywny.
Kto w ruchu zakładu górniczego wykonuje lub dopuszcza do wykonywania czynności w warunkach zagrożeń pożarowych, tąpaniami, gazowych, pyłowych, klimatycznych, wodnych, pozostających w związku z jazdą ludzi szybem albo w związku z przechowywaniem lub używaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w sposób mogący wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka lub ruchu zakładu górniczego, podlega karze aresztu albo grzywny.
Kto dopuszcza do wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego osoby, które nie posiadają wymaganych do tego kwalifikacji, podlega karze grzywny.

Kto w przypadku powstania stanu zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w zakładzie górniczym, nie dopełnia obowiązku w zakresie niezwłocznego wstrzymania prowadzenia ruchu w strefie zagrożenia, wycofania ludzi w bezpieczne miejsce i podjęcia niezbędnych działań w tym środków dostępnych w celu usunięcia stanu zagrożenia, podlega karze aresztu albo grzywny.
Kierownik ruchu zakładu górniczego, który nie dopełnia obowiązku zawiadomienia właściwego organu nadzoru górniczego o zaistniałym w zakładzie górniczym wypadku albo zgonie naturalnym oraz o związanych z ruchem zakładu górniczego niebezpiecznych zdarzeniach, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa powszechnego, podlega karze aresztu albo grzywny.
Jeśli chcesz więcej informacji na temat tego za co grozi grzywna lub areszt to zachęcam Cię do zapoznania się z działem XI ustawy PGiG.

Pozbawienie wolności

Jest to najbardziej dotkliwa kara przewidziana w ustawie. Może się jej spodziewać między innymi ten, kto bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nich warunków wyrządza znaczną szkodę w mieniu lub poważną szkodę w środowisku, wykonując działalność w zakresie:
1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin albo poszukiwania lub
rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
2) wydobywania kopalin ze złóż,
3) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo
podziemnego składowania odpadów, albo podziemnego składowania
dwutlenku węgla.

Podsumowanie

Jak widzisz odpowiedzialność jaka spoczywa na przedsiębiorcach oraz osobach kierownictwa i dozoru, wbrew pozorom jest ogromna. Każdy nawet najmniejszy błąd, który zostanie popełniony, może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem żeby ktoś wylądował w więzieniu za niedopełnienie swoich obowiązków, ale znam wiele osób, które otrzymały karę finansową. Znam też jeden przypadek, gdzie zostały odebrane uprawnienia na pewien okres czasu jednej osobie kierownictwa. Nie muszę chyba mówić co wiąże się z taką karą – brak możliwości wykonywania zawodu, a co za tym idzie, utrata pracy. Warto więc mieć świadomość oraz wiedzę za co odpowiadamy. Zachęcam Cię do ciągłego rozwoju i poszerzania swojej wiedzy, gdyż prawo się zmienia, a my musimy działać zgodnie z prawem. Jeśli nie będziemy tego robić, to obróci się ono przeciwko nam.

Na koniec dodam, że 14 sierpnia 2018 roku została ogłoszona zmiana ustawy PGiG. Zmiany w głównej mierze dotyczą aspektów związanych ze złożami węglowodorów. Zachęcam do zapoznania się – pobierz ustawę.

Jeśli masz swoje przemyślenia lub doświadczenia związane z tematem odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków, to zachęcam Cię do podzielenia się nimi w komentarzu. Każda wiedza jest mile widziana.

 1. Wiele ludzi nawet nie posiada takiej podstawowej wiedzy :/

 2. Bardzo interesujący wpis. O wielu rzeczach nie wiedziałem. Dziękuję

 3. A jakie są przesłanki wyłączające odpowiedzialność kierownika ruchu zakładu górniczego? Są wyliczone w ustawie PGG czy raczej trzeba patrzeć do ogólnych przepisów prawa? Z góry dziękuję.

 4. Mona

  Witam. chodzi o te kary dyscyplinarne,po jakim okresie ulegają przedawnieniu. Napisz mi gdzie można przeczytać jakie są obowiązki inspektorów oug.i jakie ponoszą kary dyscyplinarne.

  1. Cześć
   Jeśli chodzi o tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych to określa to Zarządzenie Prezesa WUG LINK

 5. Witam.te kary w prawie geologicznym ulegają przedawnieniu po ilu latach? Jakie są obowiązki inspektorów oug ,i jakie kary dyscyplinarne dotyczą ich? gdzie to szukać?

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.