Obowiązki osoby dozoru na zmianie

Jakie są obowiązki osoby dozoru na zmianie roboczej?

Na egzaminie bardzo często pada to pytanie i raczej niedpuszczalne jest żeby kandydat podchodzący do egzaminu nie znał odpowiedzi. Komisja też bardzo często dodaje – „proszę powiedzieć jakie są obowiązki osoby dozoru wynikające z przepisów”? I tutaj najlepszym wyjściem jest odniesienie się do zapisów rozporządzeń wykonawczych do Ustway Prawo Geologiczne i Górnicze. Poniżej przedstawiam odpowiedź na to pytanie osobno dla górników odkrywkowych i dla górników podziemnych. Jest to oczywiście moja wersja odpowiedzi i liczę się z tym, że możesz mieć trochę inne zdanie na ten temat lub podejść do odpowiedzi w inny sposób (bardziej szczegółowy). Tak czy inaczej zachęcam do podzielenia się swoją wiedzą w komentarzu na dole wpisu.

A więc:

W przypadku zakładów górniczych odkrywkowych odpowiedź brzmi:

Dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego sporządza się zakresy czynności, które szczegółowo określają ich obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności.
Ponadto osoby kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego, odpowiedzialne za pracowników wykonujących pracę na danej zmianie, po jej zakończeniu:
1) dokumentują wykonane prace;
2) potwierdzają opuszczenie przez pracowników stanowisk pracy lub
3) przekazują osobie dozoru ruchu zakładu górniczego następnej zmiany informacje o pracownikach, którzy pozostali na stanowiskach pracy w celu jej dokończenia, podając przewidywany czas opuszczenia tych stanowisk.

Dodatkowo można dodać, że osoby dozoru ruchu zakładu górniczego oraz inni pracownicy zatrudnieni w ruchu tego zakładu, każdy w swoim zakresie działania, odpowiadają za właściwą eksploatację oraz konserwację maszyn i urządzeń.
Poza tym stan wyrobisk górniczych i zwałowisk podlega okresowym kontrolom, wykonywanym przez osoby kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego, w zakresie i w terminach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
Na końcu można dodać, że jeżeli dokument bezpieczeństwa tego wymaga, to osoba kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego przeprowadza inspekcje obsadzonych stanowisk pracy przynajmniej raz podczas każdej zmiany.

W przypadku zakładów górniczych podziemnych odpowiedź brzmi:

Osoba kierownictwa i dozoru ruchu powinna przestrzegać ustalonego dla niej i zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego zakresu czynności, określającego jej obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności. Osoba, której doręczono zakres czynności, potwierdza pisemnie jego odbiór.
Osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego wyznaczone przez kierownika ruchu zakładu górniczego są odpowiedzialne za:
1) ustalanie składów zespołów pracowniczych pod względem ich liczebności i kwalifikacji pracowników,
2) wyznaczanie przodowych zespołów, o których mowa w pkt 1.
Ponadto osoby dozoru ruchu oddziału powinny, po zakończeniu zmiany, wpisać do ewidencji osób zatrudnionych w zakładzie górniczym na powierzchni i przebywających w wyrobiskach poszczególnych oddziałów ruchu zakładu górniczego, informacje dotyczące:
1) liczby pracowników, którzy wyjechali na powierzchnię,
2) pracowników, którzy pozostali w wyrobiskach, podając ich nazwiska, numery identyfikacyjne, miejsce zatrudnienia i przewidziany czas wyjazdu,
3) osób dozoru ruchu zakładu górniczego (imię i nazwisko), które przejęły nadzór nad pracownikami, o których mowa w pkt 2.

Czy to wszystkie obowiązki osoby dozoru? 

Oczywiście, że nie. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu mają szereg różnych obowiązków opisanych bardziej szczegółowo w przepisach. Ale na potrzeby tylko tego pytania egzaminacyjnego przytoczone przeze mnie odpowiedzi w zupełności wystarczą. Jeżeli komisja będzie chciała dokładniej zgłębić Twoją wiedzę w pewnym zakresie to zadadzą Ci dodatkowe pytanie. Więc nie ma co się wychylać ze zbyt szczegółową odpowiedzią  bo można się na tym przejechać. Oczywiście jeżeli czujesz taką potrzebę i jesteś odpowiednio przygotowany to możesz na ten temat mówić bardzo szeroko. Ja zachęcam do krótkich ale treściwych odpowiedzi, które wynikają prosto z przepisów prawa.

Na zakończenie dodam, że prace nad aktualizacją opracowań pytań egzaminacyjnych dla zakładów odkrywkowych, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego,  zostały już ukończone. W dalszym ciągu trwaja prace nad akualizacją opracowań dla zakładów podziemnych i niebawem zostana ukończone. Aktualizacja opracowań dla zakładów podziemnych również została już zakończona.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Pozdrawiam Cię serdecznie.

  1. Gosia

    W jakim rozporządzeniu znalazłeś odpowiedź na to pytanie ??

    1. W Rozporządzeniu ministra energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych oraz w Rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.