Nowe Rozporządzenie w sprawie planów ruchu

Witaj

Dziś mam dla Ciebie świeżą informację o zbliżającej się zmianie jednego z rozporządzeń wynikających z Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Dokładnie 26 grudnia 2017 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r, w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. Zastąpi ono obowiązujące jeszcze na dzień dzisiejszy (17.12.2017 r.) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 372), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czyli 26 grudnia.

Co to jest Plan Ruchu?

Na pewno znasz odpowiedź na to pytanie, ale tak dla przypomnienia zacytuję art. 105 Ustawy PGiG:

Art. 105. 1. Ruch zakładu górniczego prowadzi się w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności na podstawie planu ruchu zakładu górniczego, a także zgodnie z zasadami techniki górniczej.

Kto sporządza Plan Ruchu? Oczywiście zgodnie z art. 108 Ustawy PGiG obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcy, który sporządza Plan ruchu zakładu górniczego odrębnie dla każdego zakładu górniczego.

Co określa Plan Ruchu?

Art. 108.
ust 2.Plan ruchu zakładu górniczego określa:
1) strukturę organizacyjną zakładu górniczego, w szczególności przez wskazanie stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu;
1a) granice zakładu górniczego;
2) szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia:
a) wykonywania działalności objętej koncesją,
b) bezpieczeństwa powszechnego,
c) bezpieczeństwa pożarowego,
d) bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) racjonalnej gospodarki złożem,
f) ochrony elementów środowiska,
g) ochrony obiektów budowlanych,
h) zapobiegania szkodom i ich naprawy….. dalszy ciąg możesz doczytać w Ustawie PGiG.

Bardzo często na egzaminach padają pytania dotyczące Planu Ruchu i trzeba pamiętać o tym, że jest to jeden z najważniejszych dokumentów, bez którego prowadzenie kopalni jest formalnie niemożliwe. Mało tego, wszystkie aktywności które dzieją się na kopalni muszą mieć swoje odzwierciedlenie w Planie Ruchu. Jeżeli prace w zakładzie górniczym są prowadzone niezgodnie z zapisami w Planie Ruchu, to konsekwencje są pewne i mogą być bardzo dotkliwe zarówno dla Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego jak i dla przedsiębiorcy. Ale o tym napiszę w osobnym artykule.

Jakie zmiany wnosi nowe Rozporządzenie w sprawie planów ruchu?

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach podał że, stosowne rozporządzenie zostało już ogłoszone w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 26 grudnia, zastępując poprzednie regulacje w tym zakresie z lutego 2012 r.
Nowe rozporządzenie, w odniesieniu do tego sprzed ponad pięciu lat, rozszerza katalog zakładów górniczych, dla których w poszczególnych załącznikach określono elementy składowe planów ruchu.
Nowymi zakładami jakie pojawiają się w rozporządzeniu są:
– zakłady górnicze prowadzące podziemne składowanie dwutlenku węgla – składowe planu ruchu są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia,
– likwidowane (likwidowanej oznaczonej części) zakłady górnicze prowadzące podziemne składowanie dwutlenku węgla – składowe planu ruchu są określone w załączniku nr 14 do rozporządzenia.

Zmiana ta wynika przede wszystkim z przepisów unijnych, a konkretnie jest spowodowana wejściem w życie unijnej dyrektywy CCS. Unia Europejska przyjęła zobowiązania dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla, powstającego przy spalaniu paliw kopalnych. Efektem ma być ograniczenie efektu cieplarnianego i spowolnienie obserwowanych zmian klimatycznych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla powinien określać również przedsięwzięcia niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa składowania tego gazu.

W rozporządzeniu w sprawie planów ruchu zakładów górniczych wprowadzono też nowe wymagania co do treści planu ruchu tych zakładów, których działalność może polegać na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węglowodorów ze złóż na obszarach morskich. Tam, gdzie eksploatacja na morzu jest prowadzona otworami wiertniczymi, konieczne będą dodatkowe analizy poważnych zagrożeń dla zakładu górniczego i sytuacji powodujących ryzyko wypadków. Częścią planu ruchu takiego zakładu musi być też m.in. opis systemu zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem ruchu.

Czy to są znaczące zmiany?

Trudne pytanie, ale odpowiem na nie z mojego punktu widzenia. Uważam, że dla mnie nie są to znaczące zmiany bo w pozostałym zakresie nowe rozporządzenie w większości zachowuje przepisy zawarte w regulacjach z 2012 r. Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się na okres od 2 do 6 lat, albo na cały planowany okres prowadzenia ruchu. Natomiast plan dla zakładu prowadzącego podziemne składowanie CO2 sporządza się z reguły na 5 lat. Jeśli nie masz do czynienia z podziemnym składowaniem CO2 to nowe rozporządzenie praktycznie nic nie zmienia w Twojej codziennej pracy. Dalej musimy postępować tak jak do tej pory.

Czy trzeba zmieniać aktualnie obowiązujące plany ruchu?

Nie ma takiego obowiązku. Zgodnie z nowym rozporządzeniem do planów ruchu sporządzonych na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się, w zależności od przepisów, które miały do nich zastosowanie:
1) załączniki nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 840, z 2003 r. poz. 1776 oraz z 2006 r. poz. 1378) albo
2) załączniki nr 1–13 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 372).

Natomiast Do planów ruchu przekazanych do zatwierdzenia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które nie zostały zatwierdzone, a także do zmian tych planów ruchu stosuje się, w zależności od przepisów, które miały do nich zastosowanie:
1) załączniki nr 1–4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych albo
2) załączniki nr 1–13 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.

Na zakończenie dodam, że moje opracowania pytań egzaminacyjnych pojawiających się w trakcie stwierdzania kwalifikacji, o których więcej dowiesz się tutaj, są zaktualizowane zgodnie z wszystkimi przepisami, które w bieżącym 2017 roku weszły w życie. Wlicza się w to również dzisiaj opisywane Rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. Zachęcam do bycia na bieżąco, bo świat pędzi do przodu, a my nie możemy zostawać w tyle, tylko powinniśmy rozwijać się w równym tempie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.